Δικαστική δικαίωση για γυναίκες υποψήφιες για κατάταξη σε αστυνομικές σχολές και για πρόσληψη ως Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων που είχαν αποκλειστεί σε παλαιότερα έτη λόγω αναστήματος κάτω του ορίου του 1,70μ. και δεν είχαν προσφύγει τότε στα Δικαστήρια

Η αύξηση του ορίου αναστήματος για τις γυναίκες υποψήφιες προς κατάταξη στην Ελληνική Αστυνομία, από το 1,65μ. στο 1,70μ, επήλθε το έτος 2003. Από τότε και μέχρι και το έτος 2021, χρονικό διάστημα της εφαρμογής του ορίου αυτού, υπολογίζεται, από την Ελληνική Αστυνομία, ότι περίπου 4.000 γυναίκες υποψήφιες αποκλείστηκαν λόγω αναστήματος κάτω του ορίου αυτού. Ο δε αριθμός των γυναικών που δεν υπέβαλαν καν αίτηση συμμετοχής στους διαγωνισμούς αυτούς, λόγω του κωλύματος αυτού, είναι προφανώς πολλαπλάσιος.

Μετά την έκδοση, τον Ιούνιο 2021, των αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας με τις οποίες κρίθηκε αμετάκλητα αντισυνταγματικό το όριο ύψους 1,70μ. για τις γυναίκες, ορισμένες από εκείνες που συμμετείχαν σε παλαιότερους διαγωνισμούς, αποκλείσθηκαν από την κατάταξή τους στην Ελληνική Αστυνομία, λόγω αναστήματος κάτω του ορίου, αλλά δεν είχαν τότε προσφύγει στα δικαστήρια, μας ανέθεσαν την υπόθεση της δικαστικής επιδίωξης της κατάταξής τους.

Αρχικώς, υποβλήθηκαν αιτήματα προς τη Διοίκηση για την ανάκληση της παρανομίας σε βάρος των γυναικών αυτών, τα οποία απορρίφθηκαν, κατ’ επίκληση διάφορων λόγων που ανάγονταν, μεταξύ άλλων, σε ζητήματα διατάραξης της εύρυθμης λειτουργίας της Ελληνικής Αστυνομίας, πρόκλησης αρνητικού κοινωνικού αντίκτυπου, επέλευσης σοβαρής οικονομικής ζημίας στο Δημόσιο, ανάγκης προστασίας δικαιωμάτων καλόπιστων τρίτων, κ.ά.

Ήδη, εκδόθηκαν οι πρώτες αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών με τις οποίες δικαιώθηκαν οι προσφεύγουσες για την κατάταξή τους σε αστυνομικές σχολές, ή για την πρόσληψή τους ως Ειδικών Φρουρών ή Συνοριακών Φυλάκων, κατά περίπτωση, καθόσον το Δικαστήριο απέρριψε ως αβάσιμους όλους τους λόγους που είχε προβάλει η Διοίκηση για την απόρριψη των αιτημάτων τους, Ανάμεσα στις δικαιωθείσες, περιλαμβάνονται υποψήφιες πολύ παλαιών διαγωνισμών, όπως εκείνων του έτους 2009.

Με βάση όσα κρίθηκαν με τις εν λόγω δικαστικές αποφάσεις, η Διοίκηση οφείλει να ανακαλέσει τις σε βάρος τους παράνομες πράξεις, να τις καλέσει στις προκαταρκτικές εξετάσεις και, εφόσον κριθούν ικανές σε αυτές, να τις κατατάξει σε αστυνομική σχολή, ή να τις προσλάβει ως Ειδικούς Φρουρούς ή Συνοριακούς Φύλακες, κατά περίπτωση.