Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, με πρόσφατη απόφασή του, ακύρωσε δυσμενή κρίση Συνταγματάρχη ως διατηρητέου

Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, με πρόσφατη απόφασή του, ακύρωσε την οικεία απόφαση του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (Σ.Α.Γ.Ε.), με την οποία απορρίφθηκε προσφυγή επανάκρισης που είχε ασκήσει Συνταγματάρχης κατά της οικείας απόφασης του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου (Α.Σ.Σ.), με την οποία είχε κριθεί ως διατηρητέος. Ειδικότερα, το Δικαστήριο έκρινε ότι η απόφαση του Σ.Α.Γ.Ε. δεν ήταν νόμιμη, διότι στηρίχθηκε σε εκθέσεις αξιολόγησης που συντάχθηκαν σε χρονικό διάστημα πέραν των δέκα ετών από την επίμαχη δυσμενή κρίση, και, ως εκ τούτου, αποτελούσαν στοιχεία παρωχημένα, τα οποία δεν ενισχύονταν με μεταγενέστερα και σχετικώς πιο πρόσφατα στοιχεία, ούτε υποδήλωναν σαφή έλλειψη προσόντων, ιδιαζόντως σημαντικών, όπως ιδίως των ηθικών και ψυχικών και δεν μπορούσαν για τον λόγο αυτόν, να παράσχουν νόμιμο αιτιολογικό έρεισμα στην κρίση του αξιωματικού ως διατηρητέου στον αυτό βαθμό.

Leave a comment