Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών διαπιστώνει άνιση μεταχείριση σε βάρος υποψηφίων Ειδικών Φρουρών που είναι απόφοιτοι ιδιωτικού Ι.Ε.Κ., σε σχέση με τους αντίστοιχους που είναι απόφοιτοι δημοσίου Ι.Ε.Κ.

     Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, με πρόσφατη απόφασή του, δικαίωσε υποψήφιο Ειδικό Φρουρό, κάτοχο πτυχίου ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας «Στέλεχος Ασφάλειας Προσώπων και Υποδομών», στον οποίο δεν προσμετρήθηκαν διακόσια (200) μόρια για την κατοχή του πτυχίου αυτού, διότι η μοριοδότηση αυτή προβλεπόταν μόνον για τους κατόχους πτυχίου δημοσίου Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας αυτής. Η μη προσμέτρηση των μορίων αυτών στη συνολική βαθμολογία του, είχε ως αποτέλεσμα να μην επιλεγεί για πρόσληψη.
    Ειδικότερα, το Δικαστήριο έκρινε ότι παραβιάστηκε η συνταγματική αρχή της ισότητας, καθόσον, ενόψει του ότι δεν υφίσταται διαφοροποίηση μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών Ι.Ε.Κ άλλη, πέραν της δωρεάν φοίτησης που παρέχεται στα δημόσια Ι.Ε.Κ., για τους υποψήφιους Ειδικούς Φρουρούς που είναι απόφοιτοι ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας «Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών», υφίσταται άνιση μεταχείριση σε σχέση με τους αντίστοιχους υποψηφίους, αποφοίτους δημοσίου Ι.Ε.Κ. της ίδιας ακριβώς ειδικότητας, ενώ δεν προκύπτει ο επιδιωκόμενος σκοπός δημοσίου συμφέροντος σε σχέση με την εκτέλεση των καθηκόντων του Ειδικού Φρουρού, καθώς και η αναγκαιότητα της ανωτέρω δυσμενούς διάκρισης.

Leave a comment