Δικαστική δικαίωση μαθητή της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων που απολύθηκε για λόγους υγείας, καθόσον το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών έκρινε παράνομη την άρνηση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας να αποδεχθεί το αίτημά του να συνεχίσει τη φοίτησή του στη Σχολή, εντασσόμενος στην κατάσταση υπηρεσίας γραφείου.

Οι εισαγόμενοι στις στρατιωτικές σχολές σπουδαστές παραπέμπονται για ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να κριθεί η σωματική τους καταλληλότητα. Μέχρι τον Απρίλιο 2019, όσοι βρίσκονταν να πάσχουν από νόσημα ή πάθηση που τους ενέτασσε σε κατηγορία σωματικής ικανότητας από Ι/2 έως Ι/5, κρίνονταν ακατάλληλοι για να συνεχίσουν τη φοίτησή τους και απολύονταν.

Ωστόσο, με το άρθρο 30 του Ν. 4609/2019 (ΦΕΚ Α’ 67/03-05-2019), προβλέφθηκε για πρώτη φορά, οι σπουδαστές στρατιωτικών σχολών που κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους κρίνονται για λόγους υγείας ακατάλληλοι, να μην διαγράφονται, πλέον, υποχρεωτικά από την οικεία σχολή, αλλά να παρέχεται σ’ αυτούς η δυνατότητα, κατόπιν σχετικής αίτησής τους, να συνεχίζουν τη φοίτησή τους, εντασσόμενοι στην κατάσταση υπηρεσίας γραφείου ή ελαφράς υπηρεσίας, υπηρεσίας ξηράς ή υπηρεσίας εδάφους, αναλόγως του Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων που ανήκει η στρατιωτική σχολή, κατόπιν σχετικής απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Προβλέφθηκε, επίσης,  ότι οι με αυτόν τον τρόπο εντασσόμενοι στην κατάσταση υπηρεσίας γραφείου κλπ. σπουδαστές απαλλάσσονται πλήρως ή μερικώς από τη στρατιωτική εκπαίδευση, δεν δικαιούνται να επανέλθουν για οποιονδήποτε λόγο στην προηγούμενη κατάσταση και, μετά την αποφοίτησή τους από την οικεία σχολή, ονομάζονται Αξιωματικοί ή Υπαξιωματικοί και εντάσσονται στην κατάσταση υπηρεσίας γραφείου ή ελαφράς υπηρεσίας, υπηρεσίας ξηράς ή υπηρεσίας εδάφους, αναλόγως του Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων που ανήκει η Σχολή, χωρίς να δικαιούνται να επανέλθουν για οποιονδήποτε λόγο στην ενεργό υπηρεσία.

Από το έτος 2019 υπήρξαν περιπτώσεις μαθητών στρατιωτικών σχολών που κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους κρίθηκαν για λόγους υγείας ακατάλληλοι και ζήτησαν να συνεχίσουν τη φοίτησή τους, εντασσόμενοι στην κατάσταση υπηρεσίας γραφείου κλπ.  Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας απέρριψε τα αιτήματα αυτά, κατόπιν σχετικών εισηγήσεων των Γενικών Επιτελείων, με επιχειρήματα όπως, οι μαθητές αυτοί δεν θα μπορούν να παρακολουθούν το μάθημα της Στρατιωτικής Εκπαίδευσης, όπως το σύνολο των λοιπών μαθητών και να αποκτούν τις απαιτούμενες γνώσεις που ως Αξιωματικοί θα πρέπει να είναι ικανοί να εφαρμόσουν στο πεδίο επιχειρήσεων, ή αναιρείται εν µέρει ο λόγος ύπαρξης της Σχολής, καθόσον προσβάλλεται ο βασικός θεµέλιος λίθος της, ήτοι η στρατιωτική εκπαίδευση, ή δημιουργείται κώλυμα στην αποστολή και το έργο της Σχολής.

Έτσι, στην πράξη κατέστη κενή περιεχομένου η ευεργετική διάταξη του άρθρου 30 του Ν. 4609/2019.

Ήδη, όμως, με πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, δικαιώθηκε εντολέας μας, πρώην μαθητής της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, καθόσον το Δικαστήριο έκρινε ότι οι ανωτέρω ισχυρισμοί της Διοίκησης δεν είναι νόμιμοι και δεν αιτιολογούν επαρκώς την απόρριψη του αιτήματός του να παραμείνει στη σχολή, εντασσόμενος στην κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, καθόσον, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του νόμου, οι υπαγόμενοι στον νόμο αυτό σπουδαστές απαλλάσσονται πλήρως ή μερικώς από τη στρατιωτική εκπαίδευση και δεν δικαιούνται να επανέλθουν για οποιονδήποτε λόγο στην προηγούμενη κατάσταση.