Δικαστική δικαίωση για υποψήφιο της Σχολής Πυροσβεστών που είχε αποκλεισθεί επειδή παλαιότερα είχε διαγνωσθεί με δυσλεξία

Ο εντολέας μας είχε συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2021, εξετασθείς προφορικώς, ως μαθητής που παρουσίαζε, τότε, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (όπως η δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία). Στη συνέχεια, με βάση την επίδοσή του στις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2021, συμμετείχε στις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2022, σε ποσοστό 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση, καθώς και στον διαγωνισμό για την εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Με βάση το πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων, παρουσιάστηκε ενώπιον της Υγειονομικής Επιτροπής Εξέτασης, προσκομίζοντας πρόσφατη (του έτους 2022) γνωμάτευση αρμόδιου Κέντρου Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με την οποία δεν παρουσίαζε, πλέον, δυσλεκτική συμπτωματολογία. Παρόλα αυτά, η Υγειονομική Επιτροπή Εξέτασης, τον έκρινε «μη ικανό» και αποκλείστηκε έτσι από τον διαγωνισμό έτους 2022, με την αιτιολογία ότι εξετάστηκε προφορικά λόγω δυσλεξίας στις πανελλαδικές εξετάσεις του προηγούμενου έτους 2021.

Ακολούθως, ο εντολέας μας προσέφυγε στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια και, με πρόσφατη δικαστική απόφαση, δικαιώθηκε, καθόσον κρίθηκε ότι παρουσίαζε ειδικές μαθησιακές δυσκολίες σε παρελθοντικό χρονικό διάστημα (2021) και όχι κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα (2022).