Προσωρινή Διαταγή Προέδρου του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών περί αναστολής μετάθεσης στρατιωτικού ελαφράς υπηρεσίας

Με Προσωρινή Διαταγή Προέδρου του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, που μόλις εκδόθηκε, διατάσσεται η αναστολή μετάθεσης στρατιωτικού, ενταγμένου στην Ελαφρά Υπηρεσία, ο οποίος είχε μετατεθεί σε τόπο μη προτίμησής του.

Ελήφθη υπόψη ότι ο εν λόγω στρατιωτικός επρόκειτο να υποστεί σοβαρή και δυσχερώς επανορθώσιμη βλάβη στα έννομα συμφέροντά του, ενόψει: α) της συγκεκριμένης πάθησής του (νόσος δυσίατος), β) της ανάγκης εγκατάστασής του από τον Δήμο όπου βρίσκεται η οικία του, στον τόπο μετάθεσής του, που θα τον υπέβαλε σε μεγάλη σωματική ταλαιπωρία και κόπωση και, επιπλέον, θα τον απομάκρυνε από το ευρύτερο συγγενικό και προσωπικό του περιβάλλον που τον στηρίζει ηθικά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της υγείας του.