Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών δικαιώνει τρίτεκνη στρατιωτικό της οποίας είχε απορριφθεί αίτημα μετάθεσης στον τόπο προτίμησής της

Με πρόσφατη απόφασή του, το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, ακύρωσε την άρνηση της Διοίκησης να μεταθέσει τρίτεκνη στρατιωτικό στον τόπο προτίμησής της. Ειδικότερα, η Διοίκηση είχε απορρίψει το σχετικό αίτημά της, προβάλλοντας ότι η εφαρμογή των ευεργετικών διατάξεων του άρθρου 10 περ. 2 του ν. 4609/2019 (όπου ορίζεται ότι, μεταξύ άλλων, οι γονείς τριών τέκνων υπηρετούν, υποχρεωτικά, στον τόπο της προτίμησής τους, μετά από σχετική αναφορά τους) ολοκληρώνεται σε βάθος τριετίας. Το Δικαστήριο έκρινε ότι η Διοίκηση δεν αιτιολόγησε επαρκώς την άρνησή της, καθόσον δεν εξέφερε τους λόγους για τους οποίους η στρατιωτικός αυτή δεν επελέγη προς μετάθεση έναντι άλλων, τα αιτήματα των οποίων για μετάθεση ικανοποιήθηκαν κατά προτεραιότητα, έναντι εκείνης. Επισημαίνεται, επιπροσθέτως, ότι η εν λόγω στρατιωτικός επέστρεφε από άδεια κύησης-τοκετού, ανατροφής τέκνου και το αίτημά της για την τοποθέτησή της στον τόπο προτίμησής της απορρίφθηκε και για το λόγο ότι δεν υπήρχε στον οικείο Δήμο οργανική θέση του Όπλου της. Επ’ αυτού, το Δικαστήριο έκρινε ότι μοναδική νόμιμη προϋπόθεση για την ικανοποίηση του αιτήματός της ήταν η ύπαρξη κενής οργανικής θέσης του οικείου Κλάδου, δηλαδή, εν προκειμένω, του Στρατού Ξηράς γενικώς και όχι του οικείου Όπλου και, στην περίπτωσή της, υφίστατο, σύμφωνα με τον οικείο ΠΟΥ της μονάδας, κενή οργανική θέση του Στρατού Ξηράς.

Leave a comment