Εκδικάστηκε σήμερα (2-10-2020), ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, το ζήτημα της νομιμότητας του ορίου αναστήματος (1,70μ.) για τις γυναίκες υποψήφιες αστυνομικών σχολών

Εκδικάστηκε σήμερα (2-10-2020), ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, το ζήτημα της νομιμότητας του ορίου αναστήματος (1,70μ.) για τις γυναίκες υποψήφιες αστυνομικών σχολών.

Αρχικώς, το Γ’ Τμήμα του ΣτΕ, με απόφασή του που εκδόθηκε το 2016, αποφάσισε να υποβάλει προς το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) προδικαστικό ερώτημα για το εάν η διάταξη που θεσπίζει κοινό (για άνδρες και γυναίκες) όριο αναστήματος τουλάχιστον 1,70μ. ως προϋπόθεση εισαγωγής τους στις αστυνομικές σχολές, είναι σύμφωνη με την ευρωπαϊκή κοινοτική νομοθεσία.

Το ΔΕΕ, με απόφασή του το έτος 2017, απάντησε στο ανωτέρω ερώτημα ότι η διάταξη που θεσπίζει το επίμαχο όριο αναστήματος για τις γυναίκες αντίκειται στη σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία, διότι, αφενός, περιάγει σε μειονεκτική θέση πολύ μεγαλύτερο αριθμό γυναικών σε σύγκριση με τους άνδρες και, αφετέρου, δεν παρίσταται πρόσφορη και αναγκαία για την επίτευξη του θεμιτού σκοπού τον οποίο επιδιώκει.

Μετά την έκδοση της απόφασης του ΔΕΕ, το Γ’ Τμήμα του ΣτΕ εκδίκασε εκ νέου την υπόθεση, το Νοέμβριο 2018 και, το 2019, εκδόθηκε η σχετική απόφαση που έκρινε ότι η κρίσιμη διάταξη αντίκειται τόσο στο Σύνταγμα (αρχή της ισότητας των δύο φύλων) όσο και στην Ευρωπαϊκή Κοινοτική νομοθεσία (Οδηγία 76/207/ΕΟΚ) και παρέπεμψε το ζήτημα για οριστική κρίση στην Ολομέλεια του ΣτΕ, λόγω σπουδαιότητας.

 

Leave a comment