Δικαστική δικαίωση πρώην Πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης που του είχε γίνει ανάκληση διορισμού λόγω υποβολής μη έγκυρου δικαιολογητικού

Υποψήφιος του διαγωνισμού έτους 2011 για πρόσληψη στο Πυροσβεστικό Σώμα Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, δήλωσε στην αίτησή του συμμετοχής ότι κατέχει άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας, επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά. Με βάση τα μόρια τα οποία συγκέντρωσε περιελήφθη στους επιλαχόντες του διαγωνισμού.

Ακολούθως, το έτος 2019, με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, διορίσθηκαν στο Πυροσβεστικό Σώμα ως Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, οκτακόσιοι εβδομήντα έξι (876) επιλαχόντες του διαγωνισμού αυτού, μεταξύ των οποίων και ο εν λόγω υποψήφιος. Περαιτέρω, στο πλαίσιο της διαδικασίας της αυτεπάγγελτης αναζήτησης και ελέγχου δικαιολογητικών προσλήψεως στο Πυροσβεστικό Σώμα από την Επιτροπή Ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι η άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας που είχε κατατεθεί δεν ήταν γνήσια. Κατόπιν των ανωτέρω, ανεκλήθη η απόφαση πρόσληψής του, λόγω της προσκομίσεως μη έγκυρων δικαιολογητικών.

Ο ανωτέρω προσέφυγε στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, υποστηρίζοντας ότι μη νομίμως η Διοίκηση ανακάλεσε την πρόσληψή του, διότι και μετά την αφαίρεση των μορίων που έλαβε, επί τη βάσει αυτού του κριτηρίου μοριοδότησης, εξακολουθεί να διαθέτει τα απαραίτητα μόρια για τη διατήρησή του μεταξύ των προσληφθέντων.

Το ως άνω Δικαστήριο τον δικαίωσε κρίνοντας, με απόφασή του που εκδόθηκε πριν λίγες ημέρες, ότι, βάσει της κατά το άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος αρχής της αναλογικότητας και του σκοπού των σχετικών διατάξεων που δεν αποβλέπουν στην επιβολή διοικητικής κύρωσης για τυχόν παραβατική συμπεριφορά του υποψηφίου που προσκόμισε μη έγκυρο πιστοποιητικό, αλλά στην αποκατάσταση της νομιμότητας, η Διοίκηση όφειλε πριν από την ανάκληση της προσλήψεώς του ως Πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης, να ερευνήσει αν αυτός θα παρέμενε προσληπτέος στην επίμαχη θέση στην οποία διορίστηκε με βάση τις υπόλοιπες ιδιότητες και προσόντα που δήλωσε και απέδειξε, χωρίς να ληφθεί υπόψη το δηλωθέν πρόσθετο προσόν της κατοχής άδειας οδήγησης μοτοσικλέτας.