Ενδικοφανής προσφυγή μετάθεσης στρατιωτικού ειδικής μεταθετικότητας που δήλωσε επιθυμία μετάθεσης για Κύπρο

Στον ν. 3883/2010 προβλέπεται ότι οι πολύτεκνοι, οι γονείς τριών (3) τέκνων ή γονείς ενός τουλάχιστον τέκνου με ανίατο ή δυσίατο νόσημα, γονείς μονογονεϊκών οικογενειών, καθώς και οι πάσχοντες από ανίατα ή δυσίατα νοσήματα, μετατίθενται μόνο κατόπιν πρότερης σχετικής αναφοράς τους και υπηρετούν, υποχρεωτικά, στον τόπο της προτίμησής τους, μετά από σχετική αναφορά τους.

Στη νέα υπουργική απόφαση των μεταθέσεων στρατιωτικών του έτους 2021, προβλέφθηκε για πρώτη φορά ότι: «Τα στελέχη που υποχρεωτικά υπηρετούν στον τόπο προτίμησής τους και επιθυμούν μετάθεση στο εξωτερικό, την Κύπρο ή ΕΥΕ, εξετάζονται από το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων και για μετάθεση στο εσωτερικό».

Η Υπηρεσία εφήρμοσε την ανωτέρω διάταξη σε περιπτώσεις στρατιωτικών ειδικής μεταθετικότητας που είχαν δηλώσει επιθυμία μετάθεσης στην Κύπρο, προσδίδοντας της την έννοια ότι οι εν λόγω στρατιωτικοί εξαιρούνται, πλέον, του ευεργετήματος και δύνανται να μετατεθούν στο εσωτερικό με βάση τα γενικά κριτήρια μεταθέσεων (μόρια).

Στρατιωτικός, ειδικής μεταθετικότητας που ζήτησε την παραμονή του στον τόπο προτίμησής του και ταυτόχρονα δήλωσε και επιθυμία μετάθεσης στην Κύπρο, μετατέθηκε από την Υπηρεσία σε άλλον τόπο του εσωτερικού, παρά τη βούλησή του.

Για το ζήτημα αυτό ασκήθηκε ενδικοφανής προσφυγή και αναμένεται η απάντηση της Υπηρεσίας.