Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, με δύο πρόσφατες αποφάσεις του, ακύρωσε δυσμενείς κρίσεις Συνταγματαρχών ως ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους

Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, με δύο πρόσφατες αποφάσεις του, ακύρωσε τις οικείες αποφάσεις του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (Σ.Α.Γ.Ε.), με τις οποίες απορρίφθηκαν προσφυγές επανάκρισης που είχαν ασκήσει δύο Συνταγματάρχες κατά των οικείων αποφάσεων του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου (Α.Σ.Σ.), με τις οποίες είχαν κριθεί ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους. Ειδικότερα, το Δικαστήριο έκρινε ότι οι επικαλούμενες από τη Διοίκηση βαθμολογίες συγκεκριμένων ουσιαστικών προσόντων των αξιωματικών με «Λίαν Καλώς» δεν αποκλείει την κρίση αυτών ως διατηρητέων και τούτο, ανεξαρτήτως του ότι σχεδόν όλες οι επικαλούμενες εκθέσεις αξιολόγησης αποτελούν στοιχεία παρωχημένα, ήτοι πέραν της δεκαετίας από τις επίμαχες κρίσεις. Επιπροσθέτως, οι επικαλούμενες από τη Διοίκηση πειθαρχικές ποινές κράτησης, κρίθηκε ότι αποτελούν και αυτές παρωχημένα στοιχεία και, περαιτέρω, ότι αφορούν σε παραπτώματα μεμονωμένα και μη χαρακτηριστικά.

Leave a comment