Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας επιδικάζει πλήρη αποζημίωση (αναδρομικές αποδοχές) σε Ειδικό Φρουρό που προσλήφθηκε με δικαστική απόφαση, για το χρονικό διάστημα που παρέμεινε παρανόμως εκτός Υπηρεσίας, απορρίπτοντας το αίτημα του Ελληνικού Δημοσίου να αφαιρεθούν τα εισοδήματα που απεκόμισε από την εργασία της εκτός της ΕΛ.ΑΣ. κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.

Όπως έχει παγίως κριθεί από τα Δικαστήρια, εάν το Δημόσιο αρνηθεί ή παραλείψει να διορίσει υποψήφιο και η άρνηση ή παράλειψη αυτή ακυρωθεί, στη συνέχεια, ως παράνομη με απόφαση του αρμοδίου διοικητικού δικαστηρίου, ακολούθως δε η Διοίκηση, σε συμμόρφωση προς την ακυρωτική αυτή απόφαση, προβεί στον διορισμό του υποψηφίου αναδρομικώς στην οικεία θέση ή υπέχει τέτοια υποχρέωση αναδρομικού διορισμού του, ο εν λόγω υποψήφιος δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση για την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη από το ότι, κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία του αναδρομικού διορισμού του έως την ημερομηνία κατά την οποία ανέλαβε πράγματι υπηρεσία, δεν εισέπραξε το σύνολο των αποδοχών που θα είχε εισπράξει, εάν είχε αναλάβει πράγματι υπηρεσία από την ημερομηνία στην οποία ανατρέχει ή πρέπει να ανατρέξει ο διορισμός του.

Το Ελληνικό Δημόσιο προβάλλει ανέκαθεν, στις σχετικές αγωγές αποζημίωσης που ασκούν οι προσληφθέντες με δικαστική απόφαση, ένσταση συμψηφισμού ζημίας και κέρδους, δηλαδή ότι θα πρέπει από το δικαιούμενο ποσό αναδρομικών αποδοχών να αφαιρεθούν τα εισοδήματα που εισέπραξε ο ζημιωθείς από την εργασία του εκτός Υπηρεσίας, κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα που παρέμενε παρανόμως εκτός της δημόσιας θέσης.

Μέχρι τώρα, η νομολογία (δικαστικές αποφάσεις) του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Διοικητικών Δικαστηρίων ήταν κυμαινόμενη επί του νομικού αυτού ζητήματος, αν και κρατούσα ήταν η άποψη ότι δεν επιτρέπεται να γίνεται τέτοιος συμψηφισμός.

Ήδη, προ ολίγων ημερών, εκδόθηκε απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που επιλύει οριστικά το ζήτημα.

Ειδικότερα, η υπόθεση αφορούσε εντολέα μας, γυναίκα υποψήφια Ειδικό Φρουρό, η οποία λόγω εγκυμοσύνης της, κατά τον χρόνο της διενέργειας των υγειονομικών εξετάσεων και εν όψει του πιθανολογουμένου κινδύνου προκλήσεως βλάβης στο κυοφορούμενο έμβρυο, δεν υπεβλήθη στον υποχρεωτικό ακτινολογικό έλεγχο και, για τον λόγο αυτό, αποκλείστηκε από τη  συνέχεια της διαδικασίας, λόγω μη περαιώσεως των υγειονομικών της εξετάσεων, με συνέπεια τη θέση της να καταλάβει επιλαχών υποψήφιος. Η υποψήφια προσέφυγε στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών και δικαιώθηκε. Σε συμμόρφωση προς τη σχετική δικαστική απόφαση, η υποψήφια, αφού υποβλήθηκε στις αναγκαίες προκαταρκτικές εξετάσεις, προσλήφθηκε ως ειδική φρουρός, τέσσερα χρόνια περίπου αργότερα. Ακολούθως, άσκησε αγωγή αποζημίωσης διεκδικώντας το σύνολο των αποδοχών που θα ελάμβανε ως ειδικός φρουρός εάν δεν είχε συμβεί η σε βάρος της παρανομία. Η αγωγή της έγινε δεκτή πρωτοδίκως, η δε έφεση που άσκησε το Δημόσιο ομοίως απορρίφθηκε. Ειδικότερα, το Δημόσιο είχε προβάλει ότι θα έπρεπε να αφαιρεθεί από το δικαιούμενο ποσό της αποζημίωσης το εισόδημα που είχε αποκτήσει από μισθωτές υπηρεσίες (υπάλληλος σε σούπερ μάρκετ) κατά τον χρόνο που βρισκόταν εκτός ΕΛ.ΑΣ. Τον ισχυρισμό αυτόν τον έθεσε το Ελληνικό Δημόσιο και ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, ασκώντας αναίρεση κατά της απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Τελικώς, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι στην περίπτωση κατά την οποία ο ζημιωθείς, ενόσω βρισκόταν εκτός Υπηρεσίας, επιδόθηκε σε άλλη βιοποριστική δραστηριότητα τα εντεύθεν οφέλη (μισθοί, αμοιβές κλπ.) δεν είναι συμψηφιστέα με τις οφειλόμενες σ’ αυτόν αναδρομικές αποδοχές. Και τούτο, διότι η άσκηση της άλλης αυτής δραστηριότητος έχει ως αιτία την αδήριτη και άφευκτη ανάγκη ασκήσεως δραστηριότητος προς πορισμό των αναγκαίων προς το ζην.

Έτσι, επιλύθηκε ένα ιδιαίτερα σημαντικό νομικό ζήτημα που δίχασε επί μακρόν τα διοικητικά δικαστήρια.