Δικαστική προσφυγή υποψηφίου αστυνομικών σχολών που αποκλείστηκε λόγω μαθησιακών διαταραχών

Στον Γενικό Πίνακα Νοσημάτων, Παθήσεων και Βλαβών του π.δ. 11/2014, υπό τον τίτλο «Ψυχικές Παθήσεις» και υπό τον α/α 349, αναγράφεται, με ένδειξη κατηγορίας Ι/3-Ι/4 και χαρακτηρισμό ΣΙ/3-ΣΙ/4: «Διαταραχές της μάθησης με έναρξη στην παιδική ηλικία, όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμισία, κ.ά., που επιτρέπουν την προσαρμογή στο στρατιωτικό περιβάλλον», ακολούθως δε, υπό τον α/α 350, αναγράφεται, με ένδειξη κατηγορίας Ι/5 και χαρακτηρισμό ΣΙ/5: «Διαταραχές της μάθησης με έναρξη στην παιδική ηλικία, όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμισία, κ.ά., που δεν επιτρέπουν την προσαρμογή στο στρατιωτικό περιβάλλον».

Επισημαίνεται, καταρχάς, ότι η ένταξη των διαταραχών της μάθησης στην ενότητα των «Ψυχικών Παθήσεων» του Γενικού Πίνακα Νοσημάτων, Παθήσεων και Βλαβών του π.δ. 11/2014, όπου εντάσσονται η σχιζοφρένεια, η διπολική διαταραχή, οι διαταραχές προσωπικότητας, οι νευρωτικές διαταραχές και άλλες ψυχικές παθήσεις, είναι αντιεπιστημονική και όλως άστοχη, αν όχι προσβλητική και μειωτική για τους δεκάδες χιλιάδες μαθητές που παρουσιάζουν διαταραχές της μάθησης. Τούτο δε προκύπτει από τη «Διεθνή Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας, 10η Αναθεώρηση, Ελληνική Τροποποίηση, Έκδοση 2017-v.2» που επιμελήθηκε το Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕΤΕΚΝΥ) και εκδόθηκε από το Υπουργείο Υγείας, όπου οι διαταραχές της μάθησης ταξινομούνται στην υποενότητα «Ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές των σχολικών ικανοτήτων» της ενότητας «Διαταραχές της ψυχολογικής ανάπτυξης» και δεν χαρακτηρίζονται ως «ψυχικές παθήσεις».

Βάσει της ανωτέρω περίπτωσης με α/α 349, αποκλείονται κάθε χρόνο στις υγειονομικές εξετάσεις δεκάδες υποψήφιοι σχολών των ενόπλων δυνάμεων ή των σωμάτων ασφαλείας, που συμμετέχουν προφορικά στις πανελλαδικές εξετάσεις, επειδή παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία).

Ένας τέτοιος φετινός υποψήφιος αστυνομικών σχολών μας ανέθεσε την υπόθεση της προσφυγής του στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια κατά της κρίσης του ως μη ικανού.

Με τη δικαστική προσφυγή τίθεται το ζήτημα εάν ο αποκλεισμός του, λόγω ύπαρξης διαταραχής της μάθησης στο πρόσωπό του, η οποία, όμως, επιτρέπει την προσαρμογή του στο αστυνομικό περιβάλλον, αντίκειται στο Σύνταγμα και ειδικότερα, αν το σχετικό κώλυμα θεσπίστηκε με βάση συγκεκριμένα και πρόσφορα κριτήρια, τελούντων σε συνάφεια προς το αντικείμενο και τον χαρακτήρα του επαγγέλματος, δικαιολογείται πλήρως από τη φύση ή τις συνθήκες άσκησης της εργασίας και είναι απολύτως αναγκαίο και πρόσφορο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού.