Τατουάζ. Τι ισχύει για τους υποψήφιους στρατιωτικών σχολών και ΕΠ.ΟΠ. και τι για το στρατιωτικό προσωπικό

Με αφορμή το γεγονός ότι, υποψήφιοι ΕΠ.ΟΠ. του Στρατού Ξηράς του διαγωνισμού έτους 2022, οι οποίοι έφεραν δερματοστιξία (τατουάζ) στο σώμα τους, αποκλείστηκαν από τον διαγωνισμό, με αποφάσεις της αρμόδιας Επιτροπής Απαλλαγών, ως ακατάλληλοι υγειονομικώς (Ι-5), με την αιτιολογία ότι πάσχουν από διαταραχή προσωπικότητας που καθιστά αδύνατη την προσαρμογή του  ατόμου στο στρατιωτικό περιβάλλον, προκύπτει το ερώτημα τι ισχύει σχετικά με την ύπαρξη δερματοστιξίας (τατουάζ) στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Καταρχάς, δεν προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία, ως κώλυμα κατάταξης, είτε στις στρατιωτικές σχολές, είτε ως ΕΠ.ΟΠ., η ύπαρξη δερματοστιξίας (τατουάζ) στο σώμα των υποψηφίων.

Συνεπώς, δεν μπορεί να αποκλεισθεί υποψήφιος στρατιωτικών σχολών ή ΕΠ.ΟΠ. επειδή φέρει τατουάζ στο σώμα του, ούτε μπορεί να κριθεί ένας τέτοιος υποψήφιος ως ακατάλληλος υγειονομικώς με διάγνωση διαταραχής προσωπικότητας από μόνη την ύπαρξη της δερματοστιξίας, παρά μόνον εάν υφίσταται σχετική και έγκυρη ιατρική γνωμάτευση εξειδικευμένου ιατρού (ψυχιάτρου), η οποία να πιστοποιεί, κατόπιν της απαιτούμενης ψυχιατρικής εξέτασης, την ύπαρξη τέτοιας ψυχικής διαταραχής.

Περαιτέρω, σε ό,τι αφορά τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, με τη Φ.456/44/187527/Σ.2812/04-04-2015 διαταγή του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, «καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, με τις οποίες το στρατιωτικό προσωπικό των ΕΔ δύναται να φέρει δερματοστιξία (τατουάζ), υπό τους αντίστοιχους όρους και προϋποθέσεις που θέτει το Συμβούλιο της Επικρατείας, όπως παρακάτω: α. Η δερματοστιξία δεν θα πρέπει να είναι εξωτερικά εμφανής καθ’ οιονδήποτε τρόπο, με το σύνολο των στρατιωτικών στολών (βασικών ή επιπρόσθετων, χειμερινών ή θερινών), που καθορίζονται στο σχετικό. β. Επιπλέον, η παραπάνω μη εξωτερικά εμφανής δερματοστιξία, ως εκ του περιεχομένου της απεικόνισής της, δεν θα πρέπει να αναιρεί την επιβαλλόμενη από το Σύνταγμα ουδετερότητα των υπηρετούντων στις ΕΔ, ούτε να προκαλεί κατά τρόπο, ο οποίος δεν συνάδει προς την ιδιότητα και τα καθήκοντά τους. γ. Ομοίως, το περιεχόμενο της απεικόνισης της δερματοστιξίας δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει μηνύματα που άπτονται κάθε μορφής διακρίσεων (φυλετικών, εθνικών, θρησκευτικών, λόγω φύλου κλπ), υποδηλώνουν πολιτική προτίμηση ή προσβάλουν με οποιονδήποτε τρόπο τα ιδεώδη των ΕΔ». Επίσης, με την ως άνω διαταγή, διατάσσεται τα καθοριζόμενα με αυτή «να ενταχθούν στους Κανονισμούς Στολών του στρατιωτικού προσωπικού των Κλάδων των ΕΔ, στα οικεία Κεφάλαια που αφορούν στην εν γένει εμφάνιση των στρατιωτικών».

Ωστόσο, παρότι στην ανωτέρω διαταγή αναφέρεται ότι ελήφθησαν υπόψη οι όροι και προϋποθέσεις που θέτει το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), στην πραγματικότητα, το ΣτΕ έκρινε διαφορετικά το ζήτημα. Ειδικότερα:

Το Συμβούλιο της Επικρατείας, με αποφάσεις του που εκδόθηκαν το έτος 2014, με αφορμή την ύπαρξη κωλύματος διορισμού υποψηφίων Ειδικών Φρουρών της Ελληνικής Αστυνομίας, λόγω υπάρξεως δερματοστιξίας (τατουάζ), έκρινε ότι: «Επιτρέπεται να ορισθεί ότι η δερματοστιξία καθεαυτή συνιστά λόγο αποκλεισμού του υποψηφίου από τον διαγωνισμό για την πρόσληψη ειδικών φρουρών, εφόσον όμως αυτή είναι και με την ενδυμασία εξωτερικά εμφανής και επί πλέον οι σχετικές απεικονίσεις ως εκ του περιεχομένου τους είτε αναιρούν την επιβαλλόμενη από το Σύνταγμα ουδετερότητα των υπαλλήλων του Δημοσίου είτε προκαλούν κατά τρόπο ο οποίος δεν συνάδει προς την ιδιότητα και τα καθήκοντά τους».

Δηλαδή, σύμφωνα με τη νομολογία του ΣτΕ, ενόψει και της συνταγματικής προστασίας της αξίας του ανθρώπου, της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας και της αρχής της αναλογικότητας, η δερματοστιξία δεν δύναται να απαγορευθεί σε στρατιωτικό υπάλληλο, ή να θεωρηθεί ότι παραβιάζει τους κανόνες που αφορούν στην εν γένει εμφάνιση των στρατιωτικών, παρά μόνον όταν αυτή είναι και με τη στολή εξωτερικά εμφανής και επί πλέον οι σχετικές απεικονίσεις, ως εκ του περιεχομένου τους, είτε αναιρούν την επιβαλλόμενη από το Σύνταγμα ουδετερότητα του υπαλλήλου, είτε προκαλούν κατά τρόπο ο οποίος δεν συνάδει προς την ιδιότητα και τα καθήκοντα του υπαλλήλου.

Με βάση τα ανωτέρω, κατά την άποψή μας, δεν μπορεί να θεωρηθεί μη επιτρεπτή μια δερματοστιξία στο σώμα στρατιωτικού υπαλλήλου που δεν είναι με τη θερινή στολή εξωτερικά εμφανής, ανεξαρτήτως της απεικόνισης και, επίσης, δεν μπορεί να θεωρηθεί μη επιτρεπτή μια δερματοστιξία που είναι μεν με τη θερινή στολή εξωτερικά εμφανής, αλλά η σχετική απεικόνισή της δεν αναιρεί την ουδετερότητα των στρατιωτικών υπαλλήλων, ούτε αντίκειται προς την ιδιότητα και τα καθήκοντά τους.