Δικαστική δικαίωση κατώτερων αξιωματικών του Στρατού Ξηράς, προερχομένων από Υπαξιωματικούς αποφοίτους της ΑΣΣΥ και τελούντες σε κατάσταση Ελαφράς Υπηρεσίας, σε ό,τι αφορά τα ζητήματα των προαγωγών τους.

Οι οικείες διατάξεις του ν. 3883/2010 ορίζουν, ως καταληκτικό βαθμό για τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του Στρατού Ξηράς, που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ (και μεταφέρθηκαν στην εν λόγω ειδική κατάσταση μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού) τον βαθμό του Υπολοχαγού (ήτοι βαθμό κατά πολύ κατώτερο του βαθμού του Αντισυνταγματάρχη που είναι ο καταληκτικός βαθμός για τους τελούντες στην ενεργό υπηρεσία αξιωματικούς προερχόμενους από αποφοίτους ΑΣΣΥ).

Αντιθέτως, για άλλους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, που προέρχονται από α) τους μονιμοποιηθέντες-μονιμοποιηθείσες εθελοντές-εθελόντριες του ν.δ. 445/1974 και του ν. 705/1977, β) τους Μονίμους εξ Εφέδρων, γ) τους Εφέδρων εξ Εφέδρων και κατ’ Απονομή, δ) τους κατατασσόμενους με διαγωνισμό και ε) τους Ανθυπασπιστές τους μεταταγέντες στο Σώμα των Μόνιμων Υπαξιωματικών ως Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) και Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.), κατέχοντες πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προβλέπεται ως καταληκτικός βαθμός ο ίδιος που προβλέπεται και για εκείνους των ίδιων κατηγοριών που τελούν στην ενεργό υπηρεσία.

Στην προκείμενη περίπτωση, εντολείς μας, κατώτεροι αξιωματικοί του Στρατού Ξηράς, προερχόμενοι από Υπαξιωματικούς αποφοίτους της ΑΣΣΥ και τελούντες σε κατάσταση Ελαφράς Υπηρεσίας, προσέφυγαν στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών κατά της άρνησης της Διοίκησης να τους προαγάγει.

Το ως άνω Δικαστήριο έκρινε με πρόσφατη απόφασή του ότι οι προσφεύγοντες τελούν υπό όμοιες συνθήκες με τις λοιπές ως άνω πέντε (5) κατηγορίες αξιωματικών και, συνεπώς, ότι υφίστανται άνιση μεταχείριση, κατά παράβαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας, διότι είναι οι μόνοι που παραμένουν στάσιμοι στον βαθμό του Υπολοχαγού και δεν εξελίσσονται όπως οι αξιωματικοί Ελαφράς Υπηρεσίας των άλλων κατηγοριών.