Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών ακυρώνει την άρνηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης να διορίσει υποψήφιο σε θέση άλλης υποψήφιας, της οποίας έγινε ανάκληση διορισμού της λόγω υποβολής εκ μέρους της πλαστών δικαιολογητικών

Ο αιτών συμμετείχε σε προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. για την πλήρωση θέσης σε Αγροτικά Καταστήματα Κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του διαγωνισμού αυτού, διορίστηκε, αντί αυτού, συνυποψήφιά του, ενώ ο ίδιος ήταν ο επόμενος κατά σειρά στον πίνακα κατάταξης υποψήφιος.

Στη συνέχεια, με απόφαση του τότε Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ζητήθηκε, από τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού όλων των Υπουργείων, να προβούν σε εμπεριστατωμένο έλεγχο και διασταύρωση των δικαιολογητικών/τυπικών προσόντων διορισμού, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες ή εκδούσες αρχές. Σε περίπτωση, δε, που οι καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες βεβαιώσουν την ανακρίβεια των στοιχείων που τους αποστέλλονται από τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού (π.χ. ως προς τον τίτλο σπουδών, βαθμό πτυχίου, επιτυχή συμμετοχή σε εξετάσεις κλπ.), τότε η Διοίκηση να προβαίνει άμεσα σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την κίνηση και ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάκλησης του διορισμού.

Στα πλαίσια αυτά, ελέγχθηκαν για τη διαπίστωση της ακρίβειάς τους και τα δικαιολογητικά/τυπικά προσόντα διορισμού της συνυποψήφιάς του που είχε διοριστεί και βρέθηκε ότι ο τίτλος σπουδών με τον οποίο κατέστη διοριστέα ήταν πλαστός και ότι δεν δικαιούτο τα υπολογισθέντα σ’ αυτήν μόρια.

Κατόπιν τούτων, με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που εκδόθηκε στις αρχές του έτους 2015, ανακλήθηκε η απόφαση που αφορούσε το διορισμό της συνυποψήφιάς του, επειδή ο τίτλος σπουδών, με τον οποίο κατέστη διοριστέα, λόγω των υπολογισθέντων μορίων τα οποία δεν δικαιούτο, ήταν πλαστός.

Ακολούθως, ο εντολέας μου υπέβαλε αίτηση με την οποία ζήτησε να διορισθεί στη θέση της ανωτέρω πρώην υπαλλήλου. Το αίτημά του απορρίφθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ο εντολέας μου προσέφυγε στο διοικητικά δικαστήρια.

Ήδη, το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, με πρόσφατη απόφασή του, τον δικαίωσε, κρίνοντας ότι: «Με την ανάκληση του διορισμού της ως άνω υποψηφίας, η οποία λειτουργεί αναδρομικά, γεννάται το δικαίωμα του αιτούντος για διορισμό, καθόσον αυτός δεν συμπεριελήφθη στον πίνακα διοριστέων λόγω του ότι στον πίνακα αυτόν συμπεριελήφθη η συνυποψήφιά του, η ανάκληση του διορισμού της οποίας δημιουργεί στη Διοίκηση την υποχρέωση να επαναφέρει τα πράγματα στην κατάσταση που θα είχε διαμορφωθεί αν δεν είχε εμφιλοχωρήσει η συγκεκριμένη παρανομία. Συνεπώς, ο αιτών, ως επόμενος κατά σειρά στον οικείο πίνακα κατατάξεως υποψήφιος, έχει δικαίωμα διορισμού στην επίδικη θέση».

Με τα δεδομένα αυτά, το Υπουργείο οφείλει σε συμμόρφωση προς την ανωτέρω δικαστική απόφαση να τον διορίσει.