Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών με την οποία ακυρώνεται η πράξη οριστικής αξιολόγησης του Β’ Γνωματεύοντος επί έκθεσης αξιολόγησης στρατιωτικού

Το Δικαστήριο έκρινε ότι για να γίνει η αξιολόγηση του αξιωματικού από συγκεκριμένο αξιολογούντα και η γνωμάτευση επί της εκθέσεως αξιολόγησης που έχει συντάξει ο αξιολογών από συγκεκριμένο Α΄ Γνωματεύοντα, απαιτείται τα πρόσωπα, τα οποία φέρουν τις ανωτέρω ιδιότητες, να έχουν ασκήσει τα καθήκοντα του Διοικητή ή Διευθυντή του αξιολογουμένου, ως και τα καθήκοντα του Προϊσταμένου του αξιολογούντος, αντίστοιχα, ήτοι να έχουν υπό τις διαταγές τους τον αξιολογούμενο, καθόλο το χρονικό διάστημα για το οποίο προβαίνουν σε αξιολόγηση. Επίσης, κρίθηκε ότι δεν είναι επαρκής η αιτιολογία της πράξεως οριστικής Αξιολόγησης του Β΄ Γνωματεύοντος, διότι δεν περιλαμβάνεται σ’ αυτήν ειδικότερη κρίση ως προς τα πραγματικά εκείνα περιστατικά, τα οποία επικαλέστηκε ο προσφεύγων με την ενδικοφανή προσφυγή του, παρά το ότι αποτελούν αυτά γεγονότα που επηρεάζουν ευνοϊκώς συγκεκριμένες επιμέρους βαθμολογίες του, καθώς και τη βαθμολογία στη γενική ικανότητά του για τον κατεχόμενο βαθμό.