Εισαγωγή Υποψηφίων στις Στρατιωτικές Σχολές και τις Σχολές των Σωμάτων Ασφαλείας

Αποκλεισμός Λόγω Ορίου Αναστήματος

Αποτυχία στις Αθλητικές – Ψυχοτεχνικές – Υγειονομικές Δοκιμασίες

Ζητήματα Γενικής Σειράς και Ειδικών Κατηγοριών, κλπ.