Μεταβιβάσεις Ακινήτων (Συμβόλαια, Έλεγχοι Τίτλων)

Εμπράγματες Αγωγές (Διεκδικητικές, Νομής, Χρησικτησίας, Κλπ.)

Δουλείες Διόδου