Τι ισχύει για τις τοποθετήσεις-μεταθέσεις των στρατιωτικών Ειδικών Καταστάσεων

Στο άρθρο 15 παρ. 2 του Ν. 3257/2004 ορίζεται ότι οι αξιωματικοί, ανθυπασπιστές και μόνιμοι υπαξιωματικοί των Ειδικών Καταστάσεων των Ενόπλων Δυνάμεων, αμέσως μετά την ένταξή τους σε ειδική κατάσταση τοποθετούνται στη φρουρά επιθυμίας τους. Μετάθεση στελέχους ειδικής κατάστασης εκτός της φρουράς της αρχικής επιθυμίας μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά από αίτησή του μόνο για λόγους που σχετίζονται άμεσα με την κατάσταση της υγείας του και μετά από γνωμάτευση της οικείας υγειονομικής επιτροπής.

Σύμφωνα με την ανωτέρω ρύθμιση, σε ό,τι αφορά ειδικώς τα στελέχη που έχουν τεθεί σε Ειδική Κατάσταση (ελαφράς υπηρεσίας, κλπ.) τοποθετούνται υποχρεωτικώς στη φρουρά επιθυμίας τους και δεν μετατίθενται παρά μόνον εάν το ζητήσουν για λόγους που σχετίζονται άμεσα με την κατάσταση της υγείας τους.

Επιπροσθέτως, στο άρθρο 14 παρ. 3 του Ν.Δ. 1400/1973 ορίζεται ότι τα στελέχη υπηρεσίας γραφείου δεν καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις και δεν δύνανται ν’ ασκήσουν διοίκηση επιχειρησιακής Μονάδας, Συγκροτήματος ή Σχηματισμού, ούτε διεύθυνση επιτελείου.

Περαιτέρω, στο άρθρο 5 του Ν. 3883/2010, όπως ισχύει, ορίζεται ότι οι πάσχοντες από ανίατα ή δυσίατα νοσήματα μετατίθενται μόνο κατόπιν πρότερης σχετικής αναφοράς τους και υπηρετούν υποχρεωτικά στον τόπο της προτίμησής τους, ύστερα από αναφορά τους. Ορίζεται, επίσης, ωστόσο, ότι  το ευεργέτημα αυτό δεν τυγχάνει εφαρμογής σε περιπτώσεις που το Συμβούλιο Μεταθέσεων αποφασίσει με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του ότι συντρέχουν προς τούτο σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι.

Εξάλλου, η Διοίκηση θεωρεί ότι η ανωτέρω ρύθμιση του άρθρου 15 παρ. 2 του Ν. 3257/2004 έχει σιωπηρώς καταργηθεί με τον Ν. 3883/2010 και, για τον λόγο αυτό, δεν εφαρμόζει τη ρύθμιση αυτή.

Με τον τρόπο αυτό, η Διοίκηση συχνά απορρίπτει αιτήματα τοποθέτησης στελεχών ειδικών καταστάσεων στον τόπο της επιθυμίας τους, κάνοντας χρήση της σχετικής δυνατότητας (εξαίρεσης) που προβλέπεται στο άρθρο 5 του Ν. 3883/2010, επικαλούμενη «σοβαρούς υπηρεσιακούς λόγους», όπως το ότι δεν υφίστανται οργανικές θέσεις στον τόπο επιθυμίας των στελεχών αυτών.

Ωστόσο, το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών έχει κρίνει, επί υποθέσεων που έχουμε χειριστεί, ότι η ρύθμιση του άρθρου 15 παρ. 2 του Ν. 3257/2004  δεν έχει καταργηθεί από τον Ν. 3883/2010, αντιθέτως, εξακολουθεί να είναι σε ισχύ, ως ειδικότερη, και να ρυθμίζει τα θέματα τοποθετήσεων και μεταθέσεων των αξιωματικών, ανθυπασπιστών και μόνιμων υπαξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων.