Κατάθεση τροπολογίας στη Βουλή για την τροποποίηση του ορίου αναστήματος για τις γυναίκες υποψήφιες αστυνομικών σχολών από το 1,70μ. στο 1,63μ.

Κατατέθηκε τροπολογία στη Βουλή για την τροποποίηση του ορίου αναστήματος για τις γυναίκες υποψήφιες αστυνομικών σχολών από το 1,70μ. στο 1,63μ.

Από το έτος 2003 ίσχυε το 1,70μ. ως κοινό όριο αναστήματος για άνδρες και γυναίκες υποψηφίους αστυνομικών σχολών. Το όριο αυτό κρίθηκε αντισυνταγματικό με τις υπ’ αρ. 902-907/2021 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας και αντίθετο στις ρυθμίσεις της Οδηγίας 76/207/ΕΟΚ, επί υποθέσεων που είχε χειριστεί το δικηγορικό μας γραφείο.

Με τη ρύθμιση της τροπολογίας, η Διοίκηση σκοπεί τη συμμόρφωσή της προς τις νεότερες νομολογιακές εξελίξεις.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση αυτή:«Τα προσόντα των υποψηφίων και οι προκαταρκτικές εξετάσεις, στις υποβάλλονται,
είναι κοινές και για τα δύο φύλα με εξαίρεση το ελάχιστο απαιτούμενο ανάστημα, το οποίο είναι τουλάχιστον ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά (1,70 μ.) για τους άνδρες και ένα μέτρο και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 μ.) για τις γυναίκες».

Αναλυτικά ολόκληρη η τροπολογία στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bbb19498-1ec8-431f-82e6-023bb91713a9/11812530.pdf