Απόφαση του ΣτΕ σχετικά με αποκλεισμό υποψηφίου δικαστικού λειτουργού του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων, διότι κρίθηκε υγειονομικώς ακατάλληλος, ως έχων Δείκτη Μάζας Σώματος άνω του ορίου

Υποψήφιος διαγωνισμού για την πλήρωση θέσεων δικαστικών λειτουργών του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων υποβλήθηκε σε σωματομετρικές εξετάσεις ενώπιον της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής και κρίθηκε ακατάλληλος, διότι είχε Δείκτη Μάζας Σώματος πάνω από το ανώτατο όριο.

Με πρόσφατη απόφαση τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (σε πενταμελή σύνθεση) εκφράστηκαν δύο απόψεις:

Κατά την πρώτη άποψη (που υιοθετήθηκε από τον προεδρεύοντα Σύμβουλο και δύο Παρέδρους),  ο αποκλεισμός υποψηφίων από διαγωνισμό προς πλήρωση θέσεων δικαστικών λειτουργών του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων, εκ μόνου του λόγου ότι ο δείκτης μάζας σώματός τους υπερβαίνει το ανώτατο επιτρεπτό για τους λοιπούς κατατασσόμενους στις Ένοπλες Δυνάμεις όριο, δεν δικαιολογείται από αποχρώντες λόγους δημοσίου συμφέροντος, ούτε τελεί σε προφανή συνάφεια προς το αντικείμενο των καθηκόντων των δικαστικών λειτουργών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Κατά τη δεύτερη και αντίθετη άποψη (που υιοθετήθηκε από δύο Συμβούλους), η θέσπιση προσόντων σωματικής ικανότητας και υγείας, και ειδικότερα του δείκτη μάζας σώματος, δικαιολογείται από αποχρώντες λόγους δημοσίου συμφέροντος, δεν παραβιάζει δε την διάταξη του άρθρου 5 παράγραφος 1 του Συντάγματος, με την οποία κατοχυρώνεται η πρόσβαση κάθε Έλληνα σε δημόσιες θέσεις και αξιώματα κατά τον λόγο της προσωπικής του αξίας και ικανότητας, ούτε τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας.

Λόγω της σπουδαιότητας του ανωτέρω ζητήματος, το Τμήμα παρέπεμψε την υπόθεση στην επταμελή του σύνθεση.

Leave a comment