Μεταθέσεις τρίτεκνων στρατιωτικών 2021: Τι ισχύει

Πηγή: https://www.armyvoice.gr/2021/02/metatheseis-triteknon-stratiotikon-2021-ti-ischyei/

Μεταθέσεις τρίτεκνων στρατιωτικών 2021: Η νομοθεσία που ισχύει σήμερα και η απόφαση του διοικητικού εφετείου υπέρ των στελεχών ως προς τον χρόνο εκτέλεσης

Μεγάλη συζήτηση έχει προκαλέσει η απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, που δικαίωσε τρίτεκνη στρατιωτικό η οποία δεν μετατέθηκε άμεσα στον τόπο προτίμησής της. Την δικαίωσή της αποκάλυψε στο Armyvoice.gr ο γνωστός δικηγόρος Πέτρος Αγγελάκης, ο οποίος ανέλαβε την υπόθεση.

Η Διοίκηση αρνήθηκε την ικανοποίηση του αιτήματός της, προβάλλοντας ότι:

α) η εφαρμογή των ευεργετικών διατάξεων του άρθρου 10 περ. 2 του ν. 4609/2019 (όπου ορίζεται ότι, μεταξύ άλλων, οι γονείς τριών τέκνων υπηρετούν, υποχρεωτικά, στον τόπο της προτίμησής τους, μετά από σχετική αναφορά τους) ολοκληρώνεται σε βάθος τριετίας και

β) δεν υπήρχε στον οικείο Δήμο οργανική θέση του Όπλου της

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 3883/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 4361/2016, θέτει κοινωνικά κριτήρια σύμφωνα με τα οποία θα πρέπει να δρομολογούνται και οι ανάλογες μεταθέσεις των στρατιωτικών. Συγκεκριμένα, «οι πολύτεκνοι, οι γονείς τριών (3) τέκνων ή γονείς ενός τουλάχιστον τέκνου με ανίατο ή δυσίατο νόσημα, γονείς μονογονεϊκών οικογενειών, καθώς και πάσχοντες από ανίατα ή δυσίατα νοσήματα μετατίθενται μόνο κατόπιν πρότερης σχετικής αναφοράς τους. Για τον προσδιορισμό του εν λόγω κριτηρίου, ως μέλη της οικογένειας θεωρούνται ο σύζυγος και τα άγαμα παιδιά ηλικίας μέχρι δεκαοκτώ (18) ετών ή μέχρι είκοσι πέντε (25) ετών εάν φοιτούν σε σχολές τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της φοίτησης βεβαιούμενης με πιστοποιητικό της οικείας Σχολής, καθώς και τα ανίκανα για εργασία, λόγω αναπηρίας, άγαμα παιδιά ανεξάρτητα από ηλικία. Η ανικανότητα για εργασία πιστοποιείται από την Ανωτάτη κατά κλάδο Υγειονομική Επιτροπή, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου.» ενώ σύμφωνα το τελευταίο εδάφιο αυτής, όπως προστέθηκε με το άρθρο 10 περ.2 Ν.4609/2019, «τα προαναφερόμενα στελέχη υπηρετούν, υποχρεωτικά, στον τόπο της προτίμησής τους, μετά από σχετική τους αναφορά».

Ο χρόνος ικανοποίησης του αιτήματος

Η στρατιωτικός αποφάσισε να προσβάλει την απόφαση της υπηρεσίας και ξεκίνησε δικαστικό αγώνα μέσω του κ. Πέτρου Αγγελάκη. Ήδη, το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, με πρόσφατη απόφασή του, την δικαίωσε, κρίνοντας ότι:

α) «…η ρύθμιση περί ολοκληρώσεως σε βάθος τριετίας των προβλέψεων ότι οι πολύτεκνοι, οι γονείς τριών τέκνων κλπ. υπηρετούν υποχρεωτικά στον τόπο της προτίμησής τους ύστερα από σχετική αναφορά τους, έχει την έννοια ότι τα αιτήματα των προαναφερόμενων στελεχών για τη μετάθεσή τους στον τόπο προτίμησής τους ικανοποιούνται σταδιακά από την ημερομηνία δημοσιεύσεως του ν.4609/2019 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ήτοι από τις 03/05/2019) μέχρι και την πάροδο τριετίας από τότε (ήτοι μέχρι και τις 03/05/2022). Η σταδιακή όμως αυτή ικανοποίηση των εν λόγω αιτημάτων δεν έχει την έννοια ότι δύναται να επιλέγει η Διοίκηση αυθαιρέτως ποια από τα αιτήματα αυτά θα ικανοποιήσει άμεσα και ποια θα ικανοποιήσει σε μεταγενέστερο εντός της τριετίας χρόνο, αλλά έχει την έννοια ότι οφείλει η Διοίκηση να προβαίνει στη συγκεκριμένη επιλογή με κριτήρια αντικειμενικά, συναπτόμενα με την εξισορρόπηση του δημοσίου συμφέροντος και των δικαιωμάτων των στελεχών, συγκρινομένων μεταξύ τους προς το σκοπό αμεσότερης ικανοποίησης των αιτημάτων των πιο ευάλωτων από τα στελέχη αυτά» και

β) η άρνηση της Διοίκησης να ικανοποιήσει το αίτημά της με βάση την ιδιότητά της ως επιστρέφουσας από άδεια ανατροφής τέκνου, για το λόγο ότι δεν υπήρχε στον οικείο Δήμο οργανική θέση του Όπλου της, δεν ήταν νόμιμη, καθόσον μοναδική νόμιμη προϋπόθεση για την ικανοποίηση του αιτήματός της ήταν η ύπαρξη κενής οργανικής θέσης του οικείου Κλάδου, δηλαδή, εν προκειμένω, του Στρατού Ξηράς γενικώς και όχι του οικείου Όπλου και, στην περίπτωσή της, υφίστατο, σύμφωνα με τον οικείο ΠΟΥ της μονάδας, κενή οργανική θέση του Στρατού Ξηράς.

Leave a comment