Ζητήματα Πρόσληψης στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα μέσω Α.Σ.Ε.Π: Ενστάσεις, Αιτήσεις Θεραπείας, Δικαστικές Προσφυγές.

Εν γένει Υπηρεσιακά Ζητήματα Πολιτικών Υπαλλήλων του Δημόσιου Τομέα: Προαγωγές, Απολύσεις, Μεταθέσεις, Εκθέσεις Αξιολόγησης, Ποινές, Πειθαρχικά Ζητήματα, κλπ.